Deadline: Apr 01, 2018 04:00 PM
Co-development camp: May 08 - May 09, 2018
Helsinki, Finland
1 500 € + 1-2 x 20 000 - 30 000 € pilottiprojekti
Applications for this challenge have closed. See our upcoming challenges here.

Dropout Stop with Ammattioppilaitosten yhteenliittymä

Dropout Stop is open for teams including non-Finnish speaking members. However, as background materials and official procurement documents (incl. this Challenge description) are mostly in Finnish, participation requires at least one member to be fluent in Finnish.

Onnea pilottiprojekteihin valitut Rapida & Team Richen!

Kilpailuun mukaan valittiin:

Dropout Stop -innovaatiokilpailussa viisi ammatillisen koulutuksen järjestäjää etsivät kumppaneita ammatillisen koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn liittyvän uuden digitaalisen palvelun suunnitteluun, kehitykseen ja tukeen. Innovaatiokilpailun järjestävät oppilaitokset ovat:

Dropout Stop-innovaatiokilpailu toteutetaan hankintalain mahdollistamalla innovaatiokumppanuusmenettelyllä, joka antaa sen järjestäville oppilaitoksille mahdollisuuden hankkia kilpailussa suunnitellun palvelun tai tuotteen sen kehittäneeltä osallistujataholta ilman toista, erillistä kilpailutusmenettelyä. Hankintailmoitus asiakirjoineen löytyy HILMAsta.

Haaste

Opintojen pitkittymisen ja keskeytymisen ehkäisyllä on merkittäviä vaikutuksia niin oppilaitosten kuin opiskelijoiden näkökulmasta. Niiden seuraukset yltävät yli opiskeluajan myös myöhempiin elämänvaiheisiin ja yhteiskuntaan laajemmin mm. kustannusvaikutusten ja muiden palveluiden tarpeen kautta. Vaikka Dropout Stop -innovaatiokilpailun haaste onkin kokonaisuutena monimutkainen, etsitään avainta sen ratkaisuun nyt näiden kohderyhmien arjesta: kilpailussa kehitettävien ratkaisujen tulisi ensisijaisesti kohdistua opiskelijoiden osallisuuden ja aktiivisuuden edistämiseen sekä oppilaitosten tunneläheisyyden kasvattamiseen.

Opintojen keskeytymisen ja pitkittymisen kannalta on tunnistettu neljä alahaastetta, joista yhteen tai useampaan kilpailussa kehitettävien ratkaisujen tulee vastata:

 • Miten oppilaitoksesta toiseen siirtymistä tuetaan erityisesti sopivan uraohjauksen ja tulevaan oppilaitokseen kiinnittymisen näkökulmista?
 • Miten ryhmäytymistä, motivaation rakentamista sekä ryhmänohjaajan helppoa lähestyttävyyttä tuetaan?
 • Miten opintojen keskeyttämisen ennakointia ja opintojen edistymistä tuetaan?
 • Miten opiskelijoiden hyvinvointia, mielenterveyttä ja kouluviihtyvyyttä edistetään, ja erityistä tukea tarvitsevaa opiskelija huomioidaan?

Resurssit

Mukaan valittavien tiimien työn tueksi tarjotaan asiantuntijaresursseja, dataa sekä taustamateriaalia.

Mentorit, asiantuntijat sekä opiskelijat

Jokaiselle tiimille nimetään yhtä oppilaitosta edustava mentor, joka tuo työn tueksi tietoa sekä koulutusalasta että oman organisaation arjesta ja kokemuksista. Kilpailun asiatuntijoina on mukana lisäksi mm. ammatillisia erityisopettajia, opinto-ohjaajia ja opiskeluvalmentajia sekä ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita, joita tiimit voivat haastatella ja konsultoida palvelun tai tuotteen kehityksestä.

Data ja taustamateriaalit

Koulutuksen keskeytymistä on tutkittu monipuolisesti, ja tiimien toivotaankin hyödyntävän laajasti olemassaolevaa ja julkisesti saatavilla olevaa materiaalia kehitystyönsä tukena. Kilpailun aikana käytettävissä on mm.:

Innovaatiokumppaneiden kelpoisuusvaatimukset

Innovaatiokumppaneita haetaan laajasti erilaisista yrityksistä ja taustoista, ja kumppanuuspäätöksen kannalta yrityksen kokoa tai taloudellista tulosta merkittävämpää on näiden neuvottelumenettelyn aikana työstämä lopullinen tarjous. Ensisijaisesti kumppanihakijoita vertaillaan siis näiden ehdottaman ratkaisun laadun ja tarkoituksenmukaisuuden perusteella. Lisäksi ehdokkaiden valinnassa arvioidaan osallistujatiimien ja näiden edustamien yritysten teknisiä ja taidollisia valmiuksia ehdottamiensa ratkaisujen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Aiempi kokemus digitaalisten palveluiden kehittämisestä katsotaan hakijoiden eduksi; toimialakokemusta ei kuitenkaan korosteta erityisesti soveltuvuuden arvioinnissa.

Kukin valittavista innovaatiokumppaneista voi edustaa yhtä tai useampaa yritystä. Jos kumppani edustaa useampaa eri yritystä, on annettava selvitys näiden keskinäisistä rooleista sekä vastuista prosessissa ja palvelun toimittamisessa.

Innovaatiokumppaneiden valintakriteerit

Innovaatiokumppaneiksi valitaan ne yhdestä kolmeen tarjoajaa, jotka ovat tehneet kokonaistaloudellisesti edullisimmat, hinta-/laatusuhteeltaan parhaat tarjoukset. Kattohinta, jonka puitteissa ratkaisua tai palvelua työstetään kehitystyövaiheessa, on 20 000 - 30 000 euroa.

Laadulliset vertailuperusteet ovat:

 • Ratkaisun merkittävyys: vastaako palvelu tai tuote sellaiseen ongelmaan/mahdollisuuteen, jolla on merkittäviä vaikutuksia opintojen pitkittymisen tai keskeytymisen ehkäisyyn
 • Ratkaisun tekninen toimivuus
 • Ratkaisun taloudellinen toteutus (käyttökustannukset, kustannustehokkuus)
 • Projektisuunnitelma (kehitystyön vaiheet ja tavoitteet; tarvittavat henkilö- ja muut resurssit sekä kumppanilta että hankinnan tekijöiltä)
 • Kehitystyöhön osoitetun tiimin pätevyys (valmius sujuvaan yhteistyöhön koulutuksen tarjoajien kanssa; osaaminen suunnitella, tuottaa ja ylläpitää digitaalista palvelua perustuen alkuperäiseen annettuun haasteeseen ja tarpeeseen )
 • Referenssit/toimialakokemus

Aikataulu

 • Hakemukset 1.4.2018 klo 18:00 mennessä

 • Neuvottelumenettelyyn osallistuvien tiimien valinta: 6.4. mennessä

 • Kickoff-webinar: ma 9.4. alkaen klo 12 (webinar nauhoitetaan myöhempää katselua varten)

 • Alustavat tarjoukset (=ehdotus kehitettävästä palvelusta): 6.5.2018 klo 18:00 mennessä

 • Hackathon-tapahtuma: 8.-9.5.2018

 • Innovaatiokumppaneiden valinta: 9.5.2018

 • Innovaatiokumppanuuden kehitystyövaihe: elo-syyskuu 2018

 • Hankintapäätös: lokakuu 2018

Palkkiot

Osallistujatiimit saavat innovaatiokilpailun aikana tehdystä työstä korvaukseksi 1 500 euroa. Neuvottelumenettelyn jälkeen innovaatiokumppanuuden kehitysvaiheessa kaupan arvo on enintään 20 000 - 30 000 euroa.

Säännöt

Prosessi toteutetaan vuoden 2017 alusta voimaan tulleen hankintalain (1397/2016) mahdollistamalla innovaatiokumppanuusmenettelyllä, joka antaa innovaatiokilpailun järjestäjille mahdollisuuden hankkia kilpailussa suunnitellun palvelun tai tuotteen sen kehittäneeltä osallistujataholta ilman toista erillistä kilpailutusmenettelyä. Mukaan hakevien tiimien tulee tutustua hankintailmoitukseen asiakirjoineen HILMAssa.

Innovaatiokilpailuun mukaan valittavat 2-3 henkilön tiimit kehittävät ja konseptoivat ratkaisuehdotuksiaan yhdessä isännöivien oppilaitosten mentoreiden kanssa innovaatiokumppanuuden neuvottelumenettelyssä. Kilpailun tavoitteena on löytää yhdestä kolmeen ratkaisuehdotusta, joiden toimivuutta oppilaitokset haluavat pilotoida oikeassa ympäristössä. Nämä valitaan mukaan innovaatiokumppaneiksi, joiden kanssa tehtävä työ jakaantuu kehitysvaiheeseen sekä sitä seuraavaan toimitusvaiheeseen.

Innovaatiokilpailuun osallistuvien tiimien jäsenten ei tarvitse olla täysin suomenkielisiä, mutta palvelun kehittämisen tueksi tarjottavien materiaalien suomenkielisyydestä johtuen tulee kussakin tiimissä olla vähintään yksi suomenkielentaitoinen jäsen.

Osallistujatiimejä karsitaan kolmessa vaiheessa:

 • neuvotteluvaiheen innovaatiokilpailuun valitaan viisi tiimiä
 • neuvotteluvaiheen päätteeksi yhdestä kolmeen tiimiä valitaan innovaatiokumppanuuden kehitysvaiheeseen, josta
 • yksi tai useampi jatkaa mahdollisesti toteutusvaiheeseen.

Kuka omistaa ideani oikeudet?

Kehitystyön tuloksena syntyvän tuotteen tai palvelun tekijänoikeudet (IPR) tulevat säilymään tuotetta tai palvelua kehittävällä yrityksellä itsellään.

Mistä saan lisätietoa?

Kaikki tiedustelut tulee toimittaa sähköpostitse anna@industryhack.com 26.3.2018 klo 18.00 mennessä. Saapuneet kysymykset julkaistaan vastauksineen alla, jossa ne ovat julkisesti kaikkien nähtävillä.

Hankintaa koskevat kysymykset ja vastaukset

 1. "Ymmärsinkö oikein HILMA-ilmoituksen liitteestä, että hackathonin jälkeen asiakas valitsee X kappaletta (montako suunnilleen?) ratkaisuehdotuksia, joita tiimit työstävät omalla riskillään syksyllä pari kuukautta, jonka jälkeen asiakas päättää maksaako yhden tai parin niistä kehittämisestä 20k€-30k€? Vai että kaikille syksyn parin kuukauden kehitykseen osallistuville maksetaan tuo 20k€-30k€, jonka jälkeen asiakas päättää maksaako kehitetyn järjestelmän hankkimisesta lisää erikseen?" Innovaatiokilpailun hackathon-vaiheen jälkeen valitaan siis yhdestä kolmeen ratkaisuehdotusta syksyn kehitysvaiheeseen, josta on kompensaationa tuo 20-30k € per ehdotus. Tämän jälkeen tehdään päätökset sitten itse hankinnoista eli projektien parissa jatkamisesta erillisin aikatauluin ja budjetein.

 2. "Minkälaisia vaatimuksia kumppaniyrityksille on? Olemme aikaisemmin huomanneet että nuorena yrityksenä tulee vastaan semmoisia juttuja ettei ole toimittaa kahta tilinpäätöstä ja esimerkiksi joku hakemus kaatui siihen että kysyttiin mitä työehtosopimusta noudatamme." Kaikki vaatimukset on listattu sinne hankintailmoitukseen, eli mitään yllätyksiä näiden (tässä tapauksessa hyvinkin avoimien) muotovaatimuksien suhteen ei siellä listattujen lisäksi ole tulossa. Vastauksena siis, että jos ette bonganneet hankintailmoituksesta mitään osallistumistanne estävää, niin sellaisia ei ole tarkoitus tulla eteen jatkossakaan. Dropout Stopissa käytetty innovaatiokumppanuus-hankintamenettely mahdollistaa juurikin näiden raskaiden taloudellisten tms. vaatimuksien karsimisen edellytyksistä, jotta saadaan kaikenlaisille toimijoille mahdollisuus osallistua.

 3. "Kun tiimin kuvauksessa esitellään tiimin jäsenet, voiko nämä ja linkit Linkedin-profiileihin merkitä luottamuksellisiksi vai miten turvataan, etteivät kilpailijat pääse selville tiimien koostumuksesta." Tiimit tapaavat toisensa kaikille yhteisessä hackathonissa 8.-9.5., jolloin luonnollisesti myös tiimien koostumus selviää muille. Tätä ennen pääsy tiedot tiimien jäsenistä on kuitenkin vain Industryhackilla sekä kilpailua isännöivillä oppilaitoksilla. Muut tiimit eivät näe toistensa tietoja verkkopalvelussamme.

 4. "Voiko tiimin jäseniä muuttaa ilmoituksen / tarjouksen teon jälkeen ennen hackathon tapahtumaa?" Lähtökohtaisesti tiimin tulee aina osallistua kilpailuun samalla kokoonpanolla kuin heidät on siihen hyväksytty mukaan. Tästä hyväksytään poikkeuksina esim. yksittäiset sairastapaukset, jolloin joku alkuperäisistä jäsenistä on selkeästi estynyt osallistumaan. Tiimin koko on kuitenkin aina maksimissaan 3 henkilöä.

 5. "Verkkopalvelussa jätettävä 500 merkin kuvaus niin ideasta kuin myös tiimistä on todella tiivis, onko mahdollista kuvata ideaa erillisessä dokumentissa, jonka voisi toimittaa liitetiedostona?" Tässä vaiheessa jätettävien tietojen tulee mahtua verkkopalvelun rajattuihin tekstikenttiin, jotta hakemukset ovat keskenään vertailukelpoisia ja jotta kaikkia hakijoita kohdellaan yhdenvertaisina.

 6. "Mikä on arviolta kehitystyön jälkeinen ideoiden toteutuskustannus eli onko tätä jo budjetoitu jollakin tasolla vai riippuuko kustannus ideoinnin tuloksesta ja kehityksestä. Jokin minimi - maksimi olisi hauska saada arviona." Kustannus riippuu ideoinnin tuloksesta ja kehityksestä, eikä toteutuskustannuksen arviota ole siten tässä tapauksessa tarkoituksenmukaista ilmoittaa.

Applications for this challenge have closed. See our upcoming challenges here.